KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

TANIMLAR

6698 Sayılı Kanun ışığında işbu bilgilendirme metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

BULUTLAR KURUYEMİŞ GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. , olarak amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince  kişisel verilerinizin alınma yöntemi ve hukuki sebebi, verilerin işlenme amaçları, verilerinizin kimlerle paylaşılacağı ve paylaşma amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en doğru şekilde bilgilendirmektir.

 

 VERİ SORUMLUSU KİMDİR?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BULUTLAR KURUYEMİŞ GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. (“ŞİRKET”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

 KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ?

Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme faaliyetlerinin, KVKK kapsamında öngörülen ilgili kişinin açık rızasının varlığı dışındaki hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili verinin işleme sürecinden önce BULUTLAR KURUYEMİŞ GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.  Tarafından ilgilinin açık rızasının alınmasını gerçekleştirilmektedir.

 

 

İLGİLİLER

 

İŞLENEN KİŞİSEL

      VERİLER

 

 

KİŞİSEL VERİ İŞLEME

 AMAÇLARI

 

 

 

 

 

 

Çalışanlar

 

·         Kimlik Bilgileri

 

·         İletişim Bilgileri

 

·         Özlük Bilgileri

 

·         Mesleki Deneyim Bilgileri

 

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

 

·         Sağlık Bilgileri

 

·         Finans Bilgileri

 

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

Çalışan

Adayları

 

·         Kimlik Bilgileri

 

·         İletişim Bilgileri

 

·         Özlük Bilgileri

 

·         Mesleki Deneyim Bilgileri

 

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

 

·         Sağlık Bilgileri

 

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Başvurulan pozisyona yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla, Gelecekte açılabilecek pozisyonlara yönelik insan kaynakları faaliyetlerini yürütmek amacıyla

 

 

 

 

Tedarikçi

Yetkilisi

 

·         Kimlik Bilgileri

 

·         İletişim Bilgileri

 

·         Finans Bilgileri

 

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi. Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 

Potansiyel Ürün

veya Hizmet Alan Kişiler

 

 

·         Kimlik Bilgileri

 

·         İletişim Bilgileri

 

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi. Yetkili, Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

 

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişiler

 

·         Kimlik Bilgileri

 

·         İletişim Bilgileri

 

·         Şirket Yetkililerine Ait Bilgiler

 

 

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

 

·         Finans Bilgileri

 

·         Hukuki İşlem Bilgisi

 

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

·         Pazarlama Bilgileri

 

·         Müşteri İşlem Bilgileri

 

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Organizasyon Etkinlik Yönetimi, Hukuk İşlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Desteklerin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,  Talep ve Şikayetlerin Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Firma Ürün /Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, 

 

 

 

Çevrimiçi

Misafirler

 

·         İşlem Güvenliği Bilgileri

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 

 

 

Ziyaretçiler

 

·         Kimlik Bilgileri

 

·         Fiziksel Mekan Güvenliği Kayıtları

 

·         Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

 

 

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi.

 

Şirket nezdinde sahip olunan tüm veriler yukarıdaki tablodaki bilgiler doğrultusunda  6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıdaki tabloda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

Ø  Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

Ø  Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

Ø  Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

Ø  Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, 

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Yukarıda tabloda belirtilen kişisel verileriniz; başvuru formları, iş sözleşmesi, sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişim kontrol sistemleri, (örn: biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar İŞKUR ve özel istihdam sayfaları (Kariyer.net, vb. dahil), çevrimiçi web sitesi, kendi sitemiz tarafından yaratılan Çerezler, üçüncü taraflarca yaratılan Takip Çerezleri, site kullanımı ölçüm sistemleri ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, şubelerimiz, internet sitemiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere;

Veri Sorumlusu Şirket tarafından yasal haklar çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumlarında veri ilgilisinin yani sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Şirket’in meşru menfaatleri , hak tahsisi ve yasal yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeni ile hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ YURT DIŞINA AKTARIYOR MUYUZ?

BULUTLAR KURUYEMİŞ GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ. olarak,  kişisel verilerinizi hiçbir şekilde yurt dışına aktarmıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLIYORUZ?

Kanunda veyahut ilgili mevzuatta veri saklanmasına yönelik süre belirlenmiş ise;

 

-          Söz konusu veri en az yasal olarak düzenlenen süreye kadar saklanmak zorundadır. Mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması ihtimaline binaen mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek tarafımızca saklanmakta, belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.

 

Kanunda veyahut ilgili mevzuatta veri saklanmasına yönelik süre belirlenmemiş ise;

 

-          Veri ilgili ile şirketimiz arasında yapılan sözleşmede taraflarca belirlenen süre boyunca ve sözleşme imzalanmaması halinde taraflar arasında mevcut olan ilişki boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir. Saklama süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinmesi tarafımızca gerçekleşecektir.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ’NİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak ;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 Sayılı Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,  haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ;

1- Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Mekan Mahallesi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı. 01430 No:722/1 Seyhan / ADANA   adresine göndermeniz,

2-   Kimliğiniz ile birlikte bizzat şirkete başvurarak

3-   Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle bulutlarkuruyemis@hs03.kep.tr olarak kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir. Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Veri Sorumlusu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.